Home / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Over ons

Cinevox is een initiatief van Brightfish NV gevestigd Woluwelaan 62, 1200 Brussel.

Alle rechten voorbehouden

Deze site is beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik of reproductie van de informatie (logo, tekst en beeld geheel of gedeeltelijk) op deze website is verboden. De gehele of gedeeltijke reproductie en/of verspreiding van informatie komende van de site http://www.cinevox.be is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Brightfish en dit op straffe van gerechtelijke vervolgingen. Voor meer informatie of voor elke andere suggestie kunt u een mail sturen naar info@cinevox.be.

Privéleven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt Brightfish de bezoekers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Deze gegevens zullen worden verwerkt door Brightfish in het kader van de wedstrijd, marktstudies en met het doel om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de activiteiten van Brightfish te voeren. Indien de bezoeker dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat te kennen geven via e-mail of per brief (gericht aan Brightfish NV, Woluwelaan 62, 1200 Brussel).

Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de verpersoonlijking van de reclame op de website www.cinevox.be en alle andere websites van Brightfish.

Iedere bezoeker heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar info@cinevox.be.